mokėti

mokėti
1 mokė́ti, móka, -ė́jo 1. tr., intr. SD252, R97, K duoti pinigus ar kitokias vertybes, atlyginant už ką nors panaudotą, įsigytą, atliktą ar apsiimtą, įsipareigotą padaryti: Negaliu valioti mokė́ti taip brangiai J. Gėrė dieną, gėrė naktį, mokėt nemokėjo KrvD122. Gėrėm, valgėm, o nėr kuo moka Švnč. Brangiai mokėtas, bet niekam nevertas Vrn. Kam brangest mokė́su Zt. Brangiai mokė́j[o] tuos grybus. Dabar ne tep móka juos Dv. Brangiai tą biedną vilną moki MP276. Visą tą algą sargas iždo par ketverius metus ištikimai mokėjo M.Valanč. Po rublį dieną móka ir valgẽna OG284. Jau rūbus tai, vaike, čėdyk – pinigai mokė́ta Klt. Pirma javu mokė́j[o]: rugiais, miežiais Šlčn. Kokį darbą dirbi, tokią ir algą moka Ds. Reik procentai mokėt – jis neišsimoka BsMtII74. Tavo žemė, tu ir mokestis mokė́k Dkš. Mokamoji diena (diena, kurią moka) Vr. Nori mokỹ (mokėk), nori nemokỹ Prng. Móki ažmoki (daug, brangiai moki), kap ką kas padaro Dglš. O kur mokamója knyga (knyga, kur surašyti mokesčiai)? J.Jabl. Grįžkite, broleliai, į aukštą kalną, kur zvanoja varpai netraukomi, kur raud raudojėliai nemokami JD1203. ^ Ne bagotas moka, ale kaltas (skolingas) Žmt. Kas perka, tas moka Krtn. Ką nuderėsi, nemokėsi Ds. Moki pinigą – žiūrėk tavorą LTR. Viduj nakties tiek možna mokė́t (sakoma, kai kas nors labai pigiai parduodama) Trgn. Ką akys mato, tai kišenis moka NžR. Greibia nagai, o moka nugara KrvP(Pln). Moka kaip tėvo skolą (be jokio reikalo) Ds. Nereikia žadėt, kad nenori mokė́t! Ds. | refl.: Ne keliškaĩ pataisytas buvo muno kelio taislius, ir gavau mokėties piningais Šts. 2. intr. prk. atsilyginti kokiu veiksmu už kieno padarytą veiksmą: ^ Už gerą geru mokėk PPr137. Žmonės piktu už gera moka Tat. | refl. Rod.: ^ Juk visada už gerą piktu mokas S.Dauk. 3. tr., intr. Vlkv, Žm, Ob kainuoti, atsieiti: Gorčius druskos tuolaik mokėjo visą auksiną, tris dešimtis skatikų Vaižg. Ir ta medžiaga pašėlusiai moka! Žem. Kelionė tau nieko nemokės, nes aš tave nuvešiu ir parvešiu dovanai Š. Kiek móka šitas arklys? Grš. Jis žino, kiek móka darbas Žml. Ar brangiai moka kiaulėms? J.Jabl. Kiek móka duonai? Sb. Daiktai, taip brangiai mokami, turi būt geri J.Jabl. ^ Laikas moka, ne prekė J.Jabl. Darbas pinigus moka KrvP(Jnš). | refl.: In pavasarį arkliai gerai mokas Rod. Kiek višta mókasi ant svaro? Jrb. \ mokėti; antmokėti; apmokėti; atmokėti; damokėti; įmokėti; išmokėti; numokėti; pamokėti; permokėti; primokėti; sumokėti; užmokėti; paužmokėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • mokėti — 2 mokėti, moka, ėjo tr., intr. K; SD380 sugebėti ką daryti; žinoti, būti išmokusiam ko: Mes mokėsim kovoti ir dirbti, mūs jaunystės ugnis neužges V.Mozūr. Vargšelė nemok par trobą pareiti (neįtinka uošviams) Krš. Kiti moka dejuoti (be didelio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokėti — vksm. Ar jūs mókate di̇̀rbti kompiùteriu? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įsipareigojimo mokėti už nepaimtą gamtinių dujų kiekį sutartis — statusas Aprobuotas sritis gamtinės dujos apibrėžtis Gamtinių dujų tiekimo (pirkimo–pardavimo) sutartis, kurios viena pagrindinių sąlygų yra įsipareigojimas mokėti už numatytas pirkti, bet nepaimtas gamtines dujas. Įsipareigojimo mokėti už… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • priklausanti mokėti pinigų suma — statusas T sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba ryšiai: žiūrėk – už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas (Žin., 1999, Nr. 102 2921; 2004, Nr. 124 4489) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokesnis — sm. (1) Krš, mõkesnis (1) K, Trš, Grd, Sg žr. mokestis: 1. Aš turiu daug mõkesnių atlikti KII365. Pakėlė žmonėms mokesnius M.Valanč. Jau mokesniai prieina mokėti J.Jabl. Nenukąsi kąsnelio doro, vis laikyk mokesniams Lkž. Pyliavas pilti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmokėti — 1 išmokėti 1. tr., intr. R50, K sumokėti už ką: Algas išmokėti BŽ78. Šmotą pinigų išmokėjau J. Dabar sakyk, kuo aš tau skolingas, – išmokėsiu Ašb. Aš išmokėsiu [už nuganytus rugelius], berneli, tik nepasakyki tėveliui JD702. | Kraujais skolas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kloti — kloti, ja, jo 1. tr. SD333, R tiesti, dėti, guldyti ką ant paviršiaus: Lentas klojo ant tako Kp. Skyniau skyniau skynimėlį, klojau klojau klojimėlį Krkn. O ką kalba apynėlis, iš žemės dygdamas, iš žemės dygdamas? – Jei jūs manęs neprismeigsit, aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokestis — sm. (1), mõkestis (1) K, Vl, mokestìs sf. (3a, 3b), mokestìs, iẽs sm. (3a, 3b), mokestỹs 1. nustatyto dydžio pinigų suma, kurią piliečiai privalo mokėti valstybei: Mokesčiai reikalingi valdymo aparatui, mokykloms, ligoninėms, švietimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokus — 1 mokùs, ì adj. (4) TTŽ galintis mokėti, turintis iš ko mokėti: Šis pirkėjas mokus, anas dar mokesnis rš. Stiprėja prieštaravimas tarp gamybos augimo ir mokios paklausos mažėjimo; tai sąlygoja ekonomines krizes rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”